Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie, że Uczelniane Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 29.11.2018 r. wybrało w wyborach uzupełniających na kadencję  2016 – 2020  na stanowisko Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie Pana dr inż., kpt ż. w.  Arkadiusza  Tomczaka.

Kadencja rozpoczyna się 30.11.2018 r i kończy 31.08.2020.

Uczelniana Komisja Wyborcza serdecznie gratuluje wyboru i życzy pomyślności w realizacji zamierzeń i zadań.

 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, pracowników, studentów i doktorantów, że Rektor dr hab.inż.kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, zgłosił dnia 15.11.2018r. kandydata na stanowisko Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie. Kandydatem na ww. stanowisko jest:
dr inż. kpt.ż.w. Arkadiusz  Tomczak

Zebranie wyborcze w sprawie wyboru Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się dnia 29 listopada 2018r. (czwartek) o godzinie 11.15 w Sali Senatu A.M. (budynek przy Wałach Chrobrego 1-2).

Zapraszam do udziału w wyborach.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

W wyniku przeprowadzonych w dniach 14.11.18, 15.11.18, 22.11.18 wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów ustalono skład osobowy tego Kolegium. Lista elektorów UKE dostępna jest w katalogu "dokumenty wyborów".

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż w związku ze zrzeczeniem się mandatu przez Prorektora ds. Morskich przez Pana dr inż. kpt. ż. w. Andrzeja Bąka - prof. AM istnieje  konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających na tę funkcję.

Wybory będą przeprowadzane na podstawie Regulaminu przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych na kadencję 2016-2020 dostępnego na stronie www.am.szczecin.pl Akademii Morskiej w zakładce pracownicy/intranet pracowniczy, w Dziale Organizacyjno- Prawnym w  zarządzeniach Rektora lub na w.w. stronie w zakładce pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza/dokumenty wyborów.

Wybory odbędą się w dwóch etapach:
I etap – wybory uzupełniające do  Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE),
II etap – wybór Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie.
Wybory uzupełniające elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów przeprowadzą:

  1. Wydziałowe Komisje Wyborcze – spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na swoim wydziale,
  2.  Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza – spośród studentów Uczelni (zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego),
  3. Zarząd Samorządu Doktorantów – spośród doktorantów Uczelni (zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów).

Kalendarz czynności wyborczych wyborów uzupełniających na kadencję 2016-2020


Lp.

Czynność wyborcze

Termin
(godzina, miejsce)

Organizuje

Wybiera

1.

Wybory uzupełniające do Uczelnianego Kolegium Elektorów

 

 

 

1.1.

WM: z grupy doktorów (1 mandat)

14.11.2018
(wg. ogłoszenia WKW)

WKW

Grupa pracownicza

1.2

WM: z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (2 mandaty)

14.11.2018
(wg. ogłoszenia WKW)

WKW

Grupa pracownicza

1.3.

WIET: z grupy profesorów i dr habilitowanych (1 mandat)

15.11.2018
(wg. ogłoszenia WKW)

WKW

Grupa pracownicza

1.4

WIET: z grupy doktorów (1 mandat)

15.11.2018
(wg. ogłoszenia WKW)

WKW

Grupa pracownicza

1.5.

Spośród studentów i doktorantów (wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i Regulaminu Samorządu Doktorantów)

14.11.2018
(wg. ogłoszenia Zarządów)

Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza oraz Zarząd Samorządu Doktorantów

Studenci i doktoranci

2.

Wybory Prorektora ds. Morskich
AM w Szczecinie

29.11.2018
godz. 11:15
Sala Senatu A.M. 

UKW

UKE

WKW – Wydziałowa Komisja Wyborcza
UKW – Uczelniana Komisja Wyborcza
UKE – Uczelniane Kolegium Elektorów

Zapraszam do udziału w wyborach.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych na wydziałach w dniu 24.05.2016 oraz w dniu 07.06.2016r. na funkcję prodziekana, kadencji 2016-2020, zostały wybrane n.w. osoby:

Wydział Mechaniczny

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych –
dr inż. of. mech. wacht.   Marcin Szczepanek
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk
dr inż. II of. mech. okr.    Piotr Treichel
Prodziekan ds. Nauki –
dr hab.  Janusz Chrzanowski  prof. nadzw. AM    

Wydział Nawigacyjny

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych –
dr inż. Zbigniew Szozda
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych –
mgr inż., kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski
Prodziekan ds. Nauki –
dr hab. inż., st. of. pokł. Jarosław Artyszuk prof. nadzw. AM   

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu   

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych –
dr inż. Tomasz Dudek
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych –
dr inż. Krystian Pietrzak
Prodziekan ds. Nauki –
dr hab. inż. Izabela Kotowska prof. nadzw. AM 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr inż. Andrzej Stefanowski

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 31.05.2016r. wyborów do Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie kadencji 2016-2020 został wyłoniony skład Senatu AM na kadencję 2016-2020.

Skład Senatu znajduje się na stronie www.am.szczecin.pl w zakładce Pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza/Dokumenty Wyborów.

Kadencja Senatu rozpoczyna się 01.09.2016r. i trwa do 31.08.2020r.
Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych na wydziałach w dniu 24.05.2016 na funkcję prodziekana zostały wybrane n.w. osoby:

Wydział Mechaniczny

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych - dr inż. of. mech. wacht.   Marcin Szczepanek
Prodziekan ds. Niestacjonarnych i Praktyk - dr inż. II of. mech.okr.    Piotr Treichel
Prodziekan ds. Nauki - dr hab.  Janusz Chrzanowski  prof. nadzw. AM    

Wydział Nawigacyjny

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych - vacat(planowane wybory prodziekana 07.06.2016)
Prodziekan ds. Niestacjonarnych - mgr inż., kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski
Prodziekan ds. Nauki - dr hab. inż., st. of. pokł. Jarosław Artyszuk prof. nadzw. AM   

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu   

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych - dr inż. Tomasz Dudek
Prodziekan ds. Niestacjonarnych - dr inż. Krystian Pietrzak
Prodziekan ds. Nauki - dr hab. inż. Izabela Kotowska prof. nadzw. AM 
Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie, że Senat Akademii Morskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 18.05.2016 podjął Uchwałę o podziale mandatów w Senacie kadencji 2016-2020 pomiędzy poszczególne grupy pracowników oraz studentów i doktorantów.
Treść Uchwały znajduje się na stronie Akademii Morskiej w Szczecinie w zakładce Pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza w katalogu Dokumenty wyborów.
Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Morskiej w Szczecinie uprzejmie informuje, że Wydziałowe  Kolegia Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 10.05.2016r. wybrały na swoich wydziałach na funkcję Dziekana Wydziału Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020r. n.w. osoby:

Dr hab. inż. Zbigniewa Matuszaka, prof. nadzw. AM - na funkcję Dziekana
Wydziału Mechanicznego,

Dr hab. inż., st. of. pokł. Pawła Zalewskiego, prof. nadzw. AM - na funkcję
Dziekana Wydziału Nawigacyjnego,

Dr hab. Stanisława Iwana, prof. nadzw. AM - na funkcję  Dziekana
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu,

Kadencja rozpoczyna się 01.09.2016r. i kończy 31.08.2020r.

Przewodniczący UKW
Dr inż. Andrzej Stefanowski

Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Morskiej w Szczecinie uprzejmie informuje, że Uczelniane Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 26.04.2016r. wybrało na stanowiska prorektorów Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020r. n.w. osoby:

na stanowisko prorektora ds. morskich:
dr inż., kpt. ż.w. Andrzej Bąk prof. nadzw. AM,

na stanowisko prorektora ds. nauki:
dr hab. inż. Artur Bejger prof. nadzw. AM,

na stanowisko prorektora ds. nauczania:
dr inż. Agnieszka Deja

Kadencja rozpoczyna się 01.09.2016r. i kończy 31.08.2020r.

Przewodniczący UKW
Dr inż. Andrzej Stefanowski

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, pracowników, studentów i doktorantów, że Rektor– elekt dr inż., kpt. ż.w. Wojciech Ślączka zgłosił dnia 22.04.2016r. n.w. kandydatów na stanowiska prorektorów Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020:

na st. prorektora d.s. Nauki

dr hab. inż. Artur Bejger prof. nadzw. A.M.

na st. prorektora d.s Nauczania

dr inż. Agnieszka Deja

na st. prorektora d.s. Morskich 

dr inż., kpt. ż.w. Andrzej Bąk prof. nadzw. A.M.


Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr inż. Andrzej Stefanowski
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje kandydatów na funkcję prorektora AM, elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów, pracowników, studentów i doktorantów, że zebranie wyborcze w sprawie wyboru prorektorów AM na kadencję 2016-2020 odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Sali Senatu A.M. ( budynek przy Wałach Chrobrego 1/2) .
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje społeczność akademicką Akademii Morskiej w Szczecinie, że Uczelniane Kolegium Elektorów na zebraniu wyborczym w dniu 12.04.2016r. wybrało na stanowisko Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020

Dr inż., kpt.ż.w. Wojciecha Ślączkę, prof. nadzw. A.M.

Kadencja 2016-2020 rozpoczyna się 01.09.2016 i kończy 31.08.2020r.

Uczelniana Komisja Wyborcza serdecznie gratuluje rektorowi-elektowi wyboru i życzy pomyślnej realizacji zamierzeń w przyszłej kadencji.

Przewodniczący UKW
dr inż. A. Stefanowski
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje kandydatów na funkcję rektora AM, elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów, pracowników, studentów i doktorantów, że zebranie wyborcze w sprawie wyboru Rektora AM na kadencję 2016-2020 odbędzie się dnia 12 kwietnia 2016r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Sali Senatu A.M. ( budynek przy Wałach Chrobrego 1/2) .
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje że do dnia 05.04.2016 do Komisji wpłynęły 4 zgłoszenia kandydatów na funkcję rektora AM kadencji 2016-2020.

Zgłoszeni kandydaci spełniają kryteria kandydowania na w.w. funkcję zawarte w Statucie AM, Regulaminie przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych na kadencję 2016-2020, oraz w Ustawie lustracyjnej.
Są to osoby:
  1. dr hab. inż. Cezary Behrendt prof. nadzw. AM,
  2. dr. hab. inż. Artur Bejger prof.. nadzw. AM
  3. dr inż., kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof. nadzw. AM
  4. dr inż., kpt.ż.w.Wojciech Ślączka prof. nadzw AM
Programy wyborcze w.w. kandydatów znajdują się w katalogu "programy wyborcze kandydatów na rektora" Uczelnianej Komisji Wyborczej
Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów na stanowisko rektora AM kadencji 2016-2020 upływa 11.04.2016r. o godzinie 12.00.