Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż w związku ze zrzeczeniem się mandatu przez Prorektora ds. Morskich przez Pana dr inż. kpt. ż. w. Andrzeja Bąka - prof. AM istnieje  konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających na tę funkcję.

Wybory będą przeprowadzane na podstawie Regulaminu przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych na kadencję 2016-2020 dostępnego na stronie www.am.szczecin.pl Akademii Morskiej w zakładce pracownicy/intranet pracowniczy, w Dziale Organizacyjno- Prawnym w  zarządzeniach Rektora lub na w.w. stronie w zakładce pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza/dokumenty wyborów.

Wybory odbędą się w dwóch etapach:
I etap – wybory uzupełniające do  Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE),
II etap – wybór Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie.
Wybory uzupełniające elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów przeprowadzą:

  1. Wydziałowe Komisje Wyborcze – spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na swoim wydziale,
  2.  Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza – spośród studentów Uczelni (zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego),
  3. Zarząd Samorządu Doktorantów – spośród doktorantów Uczelni (zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów).

Kalendarz czynności wyborczych wyborów uzupełniających na kadencję 2016-2020


Lp.

Czynność wyborcze

Termin
(godzina, miejsce)

Organizuje

Wybiera

1.

Wybory uzupełniające do Uczelnianego Kolegium Elektorów

 

 

 

1.1.

WM: z grupy doktorów (1 mandat)

14.11.2018
(wg. ogłoszenia WKW)

WKW

Grupa pracownicza

1.2

WM: z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (2 mandaty)

14.11.2018
(wg. ogłoszenia WKW)

WKW

Grupa pracownicza

1.3.

WIET: z grupy profesorów i dr habilitowanych (1 mandat)

15.11.2018
(wg. ogłoszenia WKW)

WKW

Grupa pracownicza

1.4

WIET: z grupy doktorów (1 mandat)

15.11.2018
(wg. ogłoszenia WKW)

WKW

Grupa pracownicza

1.5.

Spośród studentów i doktorantów (wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i Regulaminu Samorządu Doktorantów)

14.11.2018
(wg. ogłoszenia Zarządów)

Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza oraz Zarząd Samorządu Doktorantów

Studenci i doktoranci

2.

Wybory Prorektora ds. Morskich
AM w Szczecinie

29.11.2018
godz. 11:15
Sala Senatu A.M. 

UKW

UKE

WKW – Wydziałowa Komisja Wyborcza
UKW – Uczelniana Komisja Wyborcza
UKE – Uczelniane Kolegium Elektorów

Zapraszam do udziału w wyborach.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz