Wydział Mechaniczny

     Działalność naukowa instytutu koncentruje się wokół zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i systemów elektrycznych statku oraz systemów automatyki. W szczególności Instytut prowadzi badania w kierunkach:
  • ochrony ludzi przed porażeniem elektrycznym w okrętowej sieci elektroenergetycznej,
  • wytwarzania i przekształcania energii elektrycznej pochodzącej z maszyn o zmiennej prędkości obrotowej,
  • współpracy układów energoelektroniczno-maszynowych o zmiennych prędkościach wału w miękkich i sztywnych sieciach elektroenergetycznych,
  • automatyzacji systemów siłowni okrętowej pod kątem optymalizacji zużycia energii.

     Działalność naukowa w ww. kierunkach zaowocowała wdrożeniem na statki układów kompensacji prądów rażenia człowieka typu UKPP, a także opracowaniem teoretycznym dwóch nowych metod kompensacji tych prądów z wykorzystaniem do kompensacji sterowanych źródeł prądowych i napięciowych.
     Prowadzone są prace teoretyczne i laboratoryjne w zakresie przetwarzania i sterowania energią produkowaną przez indukcyjną maszynę asynchroniczną z perspektywą wdrożenia układu z taką maszyną jako prądnicą wałową statku.
     W obszarze automatyzacji systemów prowadzone są prace nad sterowaniem układu: silnik – śruba nastawna – kadłub dającym dla określonych zewnętrznych warunków pływania optymalne zużycie paliwa.
     Instytut systematycznie wydaje monografie pod nazwą „ Prace seminaryjne Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej”, w których prezentowane są opracowania teoretyczne podejmowanej tematyki badawczej.
     Instytut współpracuje z Akademią Morską w Gdyni, Politechniką Gdańską, Politechniką Szczecińską, Politechniką Poznańską, Stowarzyszeniem Elektryków Polski, Polskim Rejestrem Statków, a także z uczelniami zagranicznymi w Sankt Petersburgu i Kaliningradzie.


W ostatnich latach pracownicy Instytutu uzyskali stopnie naukowe doktora nauk technicznych:

  • dr inż. Dariusz Tarnapowicz – za pracę doktorską pt.:  „Falowniki cztero-    przewodowe” –   21.12. 2006  Politechnika Gdańska,
  • dr inż. Jarosław Duda – za pracę doktorską pt.: „Metoda dopasowania obrazów pozyskiwanych metodami hydroakustycznymi do batymetrycznego pozycjonowania jednostek pływających” –  2006  Politechnika Szczecińska.
  • dr inż.  Maciej Kozak - za pracę pt. : „Sterowanie indukcyjną prądnicą klatkową ze zmienną prędkością obrotową wału w sieci okrętowej” – 01.02.2011  Politechnika Poznańska.


Na ukończeniu są prace doktorskie i habilitacyjne pracowników:

  • mgr inż. Ryszard Żełudziewicz - temat:  „Kompensacja prądów rażenia w sieci NN”. – przewód doktorski otwarty w Politechnice Gdańskiej, promotor dr hab. inż. Bogalecka,
  • dr inż. Lech Dorobczyński - temat: „Półprzewodnikowe falowniki napięcia jako źródła aktywnych kompensatorów”.


     W roku 2005 pracownicy Zakładu Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej uzyskali patent  UPRP Nr 189863   ( 2005) „Sposób do określania uszkodzonej fazy w sieci izolowanej”.
     Pracownicy Instytutu biorą aktywny udział w konferencjach naukowych związanych z eksploatacją i automatyzacją systemów okrętowych.

Stanowisko badawcze ochrony od porażeń prądem elektrycznym metodami kompensacyjnymi

Stanowisko badawcze sterowania prądnicą asynchroniczną ze zmienną prędkością wału