Wydział Nawigacyjny

Tematyka prac badawczych prowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym

1.    Bezpieczeństwo żeglugi:
-    inżynieria ruchu morskiego:
-    nawigacja pilotażowa,
-    bezpieczeństwo manewrowania statku,
-    systemy nadzoru i regulacji ruchu statków (VTS),
-    nowoczesne systemy informacyjne w nawigacji morskiej,
-    metody nawigacji porównawczej,
-    metody sztucznej inteligencji w nawigacji morskiej,
-    wspomaganie procesów decyzyjnych w sterowaniu ruchem statków morskich,
-    optymalizacja tras statku - planowanie podróży,
-    bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych.
2.    Bezpieczeństwo statku:
-    numeryczne modelowanie właściwości morskich wybranych typów statków.
-    metodyka formalnej oceny bezpieczeństwa statecznościowego statku,
-    modele symulacyjne procesu ewakuacji ze statku,
-    wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych statku oraz warunków pogodowych na jego bezpieczeństwo podczas operacji balastowych na morzu.
3.    Doskonalenie metod nawigacji w żegludze śródlądowej.
-    rzeczne systemy informacyjne (RIS).
4.    Systemy informacji przestrzennej.
5.    Teledetekcja.
6.    Analiza obrazów cyfrowych.
7.    Bezpieczeństwo i ochrona statku i obiektu portowego.
8.    Eksploatacja rybacka wybranych rejonów Morza Bałtyckiego.