Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

WI-ET  

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (WI-ET) jest najmłodszym Wydziałem Akademii Morskiej w Szczecinie. Powstał na bazie Międzywydziałowego Instytutu Transportu, który Zarządzeniem nr 15 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2001r. przekształcony został w Instytut Transportu z jednoczesnym powierzeniem temu Instytutowi prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Zarządzeniem nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. powołany został Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu poprzez włączenie do dotychczasowego Instytutu Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Instytutu Eksploatacji Portów i Floty z Wydziału Nawigacyjnego. Wydziałowi Inżynieryjno-Ekonomicznemu Transportu powierzono prowadzenie studiów na poziomie inżynierskim na następujących kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Transport. W roku akademickim 2004/2005 wypromowani zostali pierwsi absolwenci studiów inżynierskich dziennych i zaocznych.

16 lipca 2007 r. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu uzyskał zgodę na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia trwają 1,5 roku.  

27 maja 2010 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwałę Nr 469/2010 pozytywnie opiniując wniosek o nadanie Wydziałowi Inżynieryjno-Ekonomicznemu Transportu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku "logistyka" na poziomie inżynierskich studiów pierwszego stopnia.

23 września 2010 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwałę Nr 990/2010 pozytywnie opiniując wniosek o nadanie Wydziałowi Inżynieryjno-Ekonomicznemu Transportu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku "transport" na poziomie studiów drugiego stopnia.

10 maja 2018 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwałę Nr 222/2018 pozytywnie opiniując wniosek o nadanie Wydziałowi Inżynieryjno-Ekonomicznemu Transportu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.


Głównym celem działalności Wydziału jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zarządzających w zakresie logistyki i europejskiego systemu transportowego, firm spedycyjnych i transportowych ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i żeglugi śródlądowej. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, w administracji morskiej, przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

Absolwenci WI-ET uzyskują dyplom licencjata (kierunek "zarządzanie")  inżyniera / magistra inżyniera (wybranego kierunku i specjalności) oraz charakteryzują się:

  • dobrym przygotowaniem zawodowym
  • nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską
  • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego
  • znajomością procesów produkcyjnych
  • umiejętnością zarządzania transportem zintegrowanym
  • umiejętnością wdrażania postępu technicznego
  • umiejętnością samokształcenia